Kancelaria IBS

Skontaktuj się z nami

 

 Klauzula Informacyjna RODO:

Niniejsza informacja została opracowana w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Informacja skierowana jest do osób fizycznych, których dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z działalnością Administratora.  

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka: Ishikawa, Brocławik, Kasprzyk. Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Orląt Lwowskich 2/2, 31-518 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 218074 („Administrator”). Kontakt z Administratorem może odbywać się na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres: biuro@kancelaria-ibs.pl.
 2. Administrator informuje, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: (i) wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub (ii) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub (iii) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub (iv) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także (v) na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody. W każdym przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Administratora może ono obejmować: dochodzenie roszczeń Administratora, obronę przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, marketing bezpośredni usług Administratora, świadczenie usług lub komunikowanie się z Państwem. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów RODO, tj. art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
 3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.
 4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania lub uzupełnienia, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 3 RODO.

 1. Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 
 1. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora), mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego (art. 21 ust. 1 RODO). W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (art. 21 ust. 2 RODO). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 3. Państwa dane mogą być udostępniane osobom lub podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na żądanie organów publicznych lub sądowniczych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. W przeważającej mierze dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą); Mogą występować przypadki, gdy Państwa dane zostały uzyskane od Państwa pracodawców, zleceniodawców lub innych mocodawców.
 6. Podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich umowach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności.
 7. Decyzje Administratora nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
RODO
Używamy plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Korzystamy również z treści i skryptów stron trzecich, które mogą korzystać z technologii śledzenia. Poniżej możesz selektywnie wyrazić zgodę, aby umożliwić umieszczanie takich stron trzecich. Aby uzyskać pełne informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie, danych, które zbieramy oraz sposobu ich przetwarzania, sprawdź naszą Rodo
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound